ตั ดผมวันไหนดีที่สุด

ควรตั ดผมวันไหนดี โบร าณว่าดีมีโ ชค ล าภ

ผมและเล็บ ถือเป็นส่วนประกอบของร่ างกายที่ต้องมีการดูแลอยู่เสมอ ซึ่งบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของแต่ละบุคคลได้ดี

ต ามความเชื่ อโบร าณไม่ว่าจะทำอะไร ก็ต้องดูฤกษ์ย ามงามดี ไม่ว่าจะเป็นงานแต่ง งานขึ้นบ้ านให ม่

ไม่เว้นแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่ น การตั ดผม ซึ่งการเลือกวันที่เหม าะสม จะช่วยให้ชี วิตมีการเปลี่ยนแป ลงในทางที่ดี

บ างวันเป็นวันดี บ างวันก็เป็นวันไม่ดี จึงทำให้เป็นความเชื่ อม าถึงปัจจุบัน เรื่องของการตั ดผมและตั ดเล็บ

ว่าวันไหนดีหรือไม่ดีอย่ างไร แม้ยุคสมัยเปลี่ยนไป คนไทยหล ายคนก็ยังถือเคล็ ดเรื่องการตั ดผม

การเลือกวันที่เป็นมงค ล ย่อมส่งผลดีต่อชี วิ ต แต่ก็มีอีกม ากม ายเลือกเอาวันที่สะดวกเป็นสำคัญ

บ างความเชื่ อโบร าณบอกว่า วันพุธห้ามตั ดผม และตั ดไม้ เพร าะวันพุธเป็นวันแห่งการเจริญเติบโตและวิวัฒนาการ

ถือว่าถ้าตั ดผมวันพุธจะทำให้ปัญญาทร าม ส่วนวันพฤหัสนั้นเป็นวันครูเป็นวันที่นิยมเรียนวิชา

ทำให้ มีความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง ดังนั้นไม่ควรถอน หรือโค่นทำล ายสิ่งใดๆก็ต าม และในวันพฤหัสนี้ทางโบร าณ

ยังห้ามเรื่องการแต่งงานอีกด้วย เพร าะวันนี้คือวันครู ดังนั้นไม่ควรกระทำการดังกล่ าวในวันนี้

เพร าะถือว่าเป็นการไม่เคารพนับถือครูบ าอาจารย์

มันก็แล้วแต่บุคคลนะคะ แต่โบร าณว่าไว้อย่ างไรไปดูกันเลยค่ะ

วันอาทิตย์: จะมีอายุยืน

วันจันทร์: จะมีแต่โชคดี มีโ ช คล าภแบบฟลุคๆ

วันอังคาร: จะมีเดชอำนาจ ผู้คน ย ำ เกรง ทำให้คุณมีอำนาจและบ ารมี

วันพุธ: คนตั ดผมวันพุธ โบร าณกล่ าวว่า ไม่ควรตั ดอย่ างยิ่ง เพร าะจะทำให้ มีทุ ก ข์ อับโช ค

ทำอะไรก็จะพบแต่อุสรร ค มีโอกาสทะเล าะเบ าะแว้ง ควรหลีกเลี่ยง แต่จริงๆ แล้ว ในสมัยก่อน

วันพุธจะเป็นวันที่พ ระเจ้าแผ่ นดิ นและพระบ รมวงศ านุว งศ์จะทำการตั ดผม (ปลงพระเกศา) ในวันพุธ

ประชาช นทั่วไปจึงไม่นิยมตั ดผมวันพุธซึ่งเป็นวันเดียวกัน เพร าะจะเป็นการตีตนเสมอเจ้านาย บ างร ายก็ว่าการตั ด

ผมวันเดียวกับเจ้านายนั้นอาจจะนำสิ่งไม่ดีม าสู่ตน เนื่องม าจากเร ามีบ ารมีน้อยกว่าเจ้านายทั้งหล าย

วันพฤหัสบดี: เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รั ก ษ า คุ้มครอง เป็นสิริสวัสดิ์กับตัวท่าน คอยปกป้อง รั ก ษ า

วันศุกร์: จะมีเสน่ห์เป็นที่นิยม รักใคร่ จะทำให้คุณมีเเต่ความสงบ ร าบรื่น

วันเสาร์: ดียิ่งนัก คิดการทำสิ่งใดจะได้ดั่งสมประสงค์ จะเกิ ดมงคล และโช คล าภส่งเส ริมให้ประสบความสำเร็ จ

เป็นความเชื่ อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาน