ข้อควรรู้ น้ำย าปรับผ้ านุ่ม หล ายคนไม่เคยรู้ ชะล่ าใจไม่ได้

คิดก่อนใช้ “น้ำย าปรับผ้านุ่ม” หล ายคนไม่เคยรู้ ชะล่ าใจไม่ได้

น้ำย าปรับผ้านุ่ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกบ้ านจะต้องใช้กัน

เพร านำมาใช้เป็นย้ำย าที่จะช่วยทำให้เสื้อผ้ าของเร านั้นมีกลิ่นที่หอม

ติดเสื้อ ผ้าได้นาน แต่หล ายๆคนคงจะยังไม่รู้ว่าน้ำย าปรับผ้านุ่มนั้นมีอันตร ายที่แฝงมาด้วย

สืบเนื่องจากตัวของผู้เขียนเอง ได้ทำการรักษาซีสต์ที่บริเว ณของมดลูกด้วยวิธีโภชนาบำบัด

จาหมอหมอนอกกระล า กระทั่งห าย แต่ก็ได้มีข้อห้ ามแปลกๆ นั่นคือ ห้ ามใช้น้ำย าปรับผ้ านุ่ม

และน้ำย าขัดเบ าะรถ ทำเอาตัวเ ราเองก็สงสัยไปตามๆกัน กระทั่งจึงมาพบกับคำตอบ

เลยจะมาส่งต่อให้กับเพื่อนๆกัน จะเป็นอย่ างไรนั้นมาดูกันเลย

.

.

ไม่น่าเ ชื่อเลยใช่ไหมล่ะคะ ว่าน้ำย าต่างๆที่เร าใช้นั้นให้โทษต่อร่ างกายของเร าอย่ างมาก

เร าควรที่จะต้องระมัดระวังการใช้งานให้มากขึ้น และรู้จักป้องกันตัวเองในการใช้งานด้วย

ขอบคุณข้อมูล postsara