เตือนปีนักษัตรต่อไปนี้ ระวังเสี ยเงิ นกะทันหัน

เตือนแล้วนะ!! อาจารย์วัจกร ญาณพรหมเนศ ขอเตือนคนเ กิด 3 ปีนักษัตรต่อไปนี้

ด วงการเ งินสะดุดอย่ างจัง ต้องระวังเสียเงิ นกะทันหัน! ตลอดเดือนมิถุนายน 2565

ปีเถาะ

ควรมีความรอบคอบในการใช้จ่ายให้มากขึ้น ถึงแ ม้จะมีเงิ นจากงานร ายได้ประจำอย่ างสม่ำเสมอก็ตาม

ก็อาจจะหมดไปอย่ างรวดเร็วเพร าะการบริการจัดการเงิ นไม่ดีนั่นเอง เงิ นจะรั่วไหลไปกับเรื่องส่วนตัวที่คุมได้ย ากมาก

ปีมะแม

ไม่ควรจะรีบร้อนในการใช้จ่ายเงิ นก้อนใหญ่ จะต้องพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ

ไม่ควรจะหลงเชื่ อคำโฆษณาหรือคำชักชวนจากคนอื่นง่ายเกินไป

เพ ราะมีเกณฑ์อาจจะถูกล่อลวงให้เสี ยทรัพ ย์เพร าะความโล ภมากก็ได้

ปีกุน

ไม่ควรประมาทเรื่องการเงิ นอันข าด อาจจะเสียเงิ นไปกับค่ าประกันภัย ค่ ารักษ าพย าบ าล

ค่ าเสี ยห ายค่ าปรับต่าง ๆ รวมถึงหนี้สินเก่าที่ค้ างมานาน แต่การยังพอมีโช คล าภอยู่บ้ างในการลงทุนตร าสา รต่างประเทศ