กรมอุตุเตือน 46 จังหวัดระวังหนัก

“กรมอุตุนิยมวิทย า” เผยประเทศไทยวันนี้มีฝนน้อย

แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบ างแห่งใน 46 จังหวัดทั่วไทย

“อ่าวไทย-อันดามัน” คลื่นสูง 1 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงกว่า 1 เมตร ขอชาวเรือระมัดระวัง

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.65 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

มร สุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย

และอ่าวไทย ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่ านประเทศเมียนมาและประเทศล าวตอนบน

เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ ที่ปกคลุมบริเ วณ ประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้

ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อย แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเ กิดขึ้นได้บางพื้นที่

ส่วนมากบริเว ณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

สำหรับบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ขอให้ชาวเรือในบริเว ณดังกล่ าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย