แนะนำ 10 วิธีใช้ห นี้พ่ อแ ม่

หลวงพ่ อแนะ ทำแล้วชีวิตเจริญ 10วิธีใช้ห นี้พ่ อแ ม่

1. ขอฝากท่านไว้ให้ไปสอนลูกหลาน จงอย่ าคิดไ ม่ ดีกับพ่ อแ ม่

แค่คิดว่าพ่ อแ ม่เร าไ ม่ ดีจะทำมาหากินไ ม่ขึ้น คุณต้องแก้ปัญห าก่อนคือ

ถอนคำพูด ไปขอขมาลาโ ทษเถิดแล้วมาเจริญก ร ร มฐาน รับรองสำเร็จ มรรคผลเกิ ดแน่นอน

2. หากผู้ใดคุณแ ม่ยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้กลับไปหาท่านไปกร าบเท้าขอพรจากท่ านนะ

จะได้เจริญรุ่งเรือง มั่งมี ศรีสุข ส่วนคนที่เคยทำไ ม่ ดีไว้กับท่าน

ให้นำเทียนแพไปกร าบขออโหสิก ร ร ม ล้างเท้าให้ท่าน มันเป็นการขอขมาลาโ ทษท่าน

3. ใครที่คุณแ ม่ ล่ ว ง ลั บ ไปแล้ว ก็ให้หมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านและถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญก ร ร มฐาน

แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปการทำเช่นนี้ ถือว่าได้บุญมากสุด ทั้งผู้ที่เป็นผู้ให้และผู้รับ

4. จงสร้ างความดีให้กับตนเอง และนี่ก็เป็นการใช้ห นี้ตนเอง ตัวเร าพ่ อให้หัวใจและแ ม่ให้น้ำเลือ ดน้ำเห ลืองอยู่ในตัวแล้ว

จะไปหาแ ม่ที่ไหน จะไปหาพ่ อที่ไหน บ างคนรังเกี ยจแ ม่ เพร าะแ ม่แก่เฒ่าไ ม่สวยไ ม่งาม

พ อเร าแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกี ยจ มันเป็นกงก ร ร มกงเกวียนกันต่อไปเรื่อยๆ

5. คนที่มีบุญวาสนา จะกตัญญูกับพ่ อและแ ม่ คนเถียงพ่ อเถี ยงแ ม่เอาดีไ ม่ได้ และคนไ ม่พูดกับพ่ อแ ม่

นั่งก ร ร มฐานร้อยปีก็ไ ม่ได้อะไรเลย ถ้าไ ม่ขออโหสิก ร ร ม ที่คิดไ ม่ดีกับท่าน

ว่าจะไ ม่เอาอีกแล้ว เอาน้ำไปขันหนึ่ง เอาดอ กมะลิโรย

กายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส อันว่าโท ษทัณฑ์ใด ความผิ ดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป

ด้วยกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอให้คุณพ่ อคุณแ ม่

คุณปู่คุณย่า คุณต าคุณย าย อโหสิก ร ร มให้ด้วย แล้วเอาน้ำรดมือรดเท้าท่าน

6. บ างคนลืมพ่ อแ ม่ และการเถี ยงพ่ อเถี ยงแ ม่ไ ม่ ดี ขอบิณฑบาต สอนลูกหลานอย่ าเถียงพ่ อเถียงแ ม่

อย่ าคิดไ ม่ ดีกับท่านเลย ไ ม่อย่ างนั้นจะก้าวหน้ าได้เช่นไร

7. ลูกหลานจงจำไว้ เมื่อแยกครอบครัวไปมีสามีภรรย าแล้ว อย่ าลืมไปหาพ่ อแ ม่ บ้ าง

ถึงวันว่างเมื่อไรต้องไปหาพ่ อแ ม่ วันเกิ ดของลูกหลาน อย่ าลืมเอาของไปให้พ่ อแ ม่ท่านรับประทาน

8. ชื่อที่พ่ อแ ม่ตั้งให้คือมงคลนาม ไ ม่ต้องไปเปลี่ยน เพร าะชื่อเป็นเพียงนามสมมุติแทนเร า

อย่ างหลวงพ่ อชื่อจรัญ ปู่ตั้งให้ หมอ ดูบอ กเป็นกาลกิณี แต่ทำไมเจริญรุ่งเรืองล่ะ ขอให้เชื่ อพระพุทธเจ้าแล้วทำดีจะได้ดี

9. หากต้องการเจริญก้าวหน้ า คนเร ามี ๒ ก้าว จะก้าวขึ้นหรือก้าวลงดำน้ำไ ม่โผล่ ก้าวลงมันง่าย

ก้าวขึ้น มันต้องย าก ของชั่ วมันง่าย ຫลั่งไຫลไปต ามที่ต่ำ นี่สอนลูกหลาน

ต้องการจะบรรจุงานไ ม่ต้องไปวิ่งเต้น ดูลูกเสี ยก่อน กุศลพ อหรือไ ม่ ต้องเพิ่มกุศล

10. ของดี ของ ปู่ ย่า ต า ย าย อย่ าไปทำล า ยเลย ของพ่ อแ ม่อย่ าไปอะไรนะ หนีได้แน่นอน

โยมมีก ร ร มฐาน มีท รั พ ย์ มีชื่อเสี ยง ความรัก ความรักของพ่ อแ ม่ได้

เงิ นจะไหลนอง ทองจะไหลมา พ่ อแ ม่ให้อะไรจงเก็บไว้ก่อน อย่ าไปทำล า ยเสี ย

แ ม้จะเป็นถ้วยพ่ อแ ม่ให้มา ก็ไว้เป็นที่ระลึกก็ยังดี