มีติดรถทุกคัน แต่น้อยคนนักที่จะรู้ประโยชน์

เจ้าของรถหล ายคนอาจเคยสังเกตเห็นว่าบริเ วณด้านหลังของกระจกมองหลังที่อยู่ภายในรถ

จะมีแผงจุดไข่ปล าสีดำเรียงตัวกันอยู่บนกระจกหน้าเต็มไปหมด แล้วรู้ไหมว่ามั นมีเ อาไว้เพื่ออะไร?

เชื่ อว่าคนจำนวนไม่น้อยมีความสงสัยว่าจุดไข่ปล าสีดำที่อยู่หลังกระจกมองหลังคืออะไรกันแน่

บ้ างก็ว่ามันคือ เสาอากาศ บ้ างก็ว่ามันถูกเว้นเ อาไว้สำหรับติดอีซี่พาส แต่อันที่จริงแล้วจุดเหล่ านี้มีชื่อเรียกว่า “Frit”

ซึ่งมีประโยชน์เอ าไว้เพื่อการกรองแสงจากภายนอก เนื่องจากบริเว ณดังก ล่าว

ไม่สามารถดึงแผงบังแดดมาบดบังแสงอาทิตย์ได้ จะช่วยลดแสงภายนอกเข้ามาแยงส ายต า

จึงสามารถมองกระจกหลังได้อย่ างสะดวกมากขึ้นนั่นเอง

ส่วนข้อสงสัยที่ว่าการติดฟิล์มรถยนต์ จำเป็นต้องติดทับจุดไข่ปล าเหล่ านี้หรือไม่นั้น

ก็ขึ้นอยู่กับความหนาของฟิล์มที่จะติดตั้ง เนื่องจากฟิล์มบ างรุ่นสามารถติดตั้งทับได้โดยไม่ทำให้เกิ ดปัญหา

แต่ฟิล์มบ างรุ่นอาจทำให้เกิ ดฟองอากาศบริเว ณจุดไข่ปล าเหล่ านี้ได้

ทางที่ดีควรปรึกษากับช่างติดตั้งเสี ยก่อน จะช่วยให้ไม่เกิ ดปัญ หาในภายหลัง

นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าบริเว ณขอบกระจกหน้าโดยรอบจะมีลักษ ณะเป็นจุดไข่ปล าสีดำเช่ นเดียวกัน

นั่นเป็นเพร าะผู้ผลิตกระจกจำเป็นต้องเว้นขอบเพื่อให้สามารถติดตั้งกระจกเข้ากับตัวรถได้

โดยจุดไข่ปล าเหล่ านี้จะช่วยปกปิดขอบให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

รวมถึงยังช่วยลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ซึ่งอาจทำให้ก าวติดกระจกเสื่ อมสภาพได้