แนะวิธี เซ็นต์เอกส ารสำเนาบัตรต่างๆ

เรียกได้ว่าบัตรประชาชนเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกคน เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน

และใช้ในการทำงานในเ รื่ อ งของเอกส าร ซึ่งในการเซ็นสำเนาบัตรประชาชนหลายคนยังคงทำไ ม่ถูก

ซึ่งอาจนำไปสู่ความไ ม่ปลอดภั ย ในการปลอมแปลงเอกส ารได้

ซึ่งทางสำนักงานกิจการยุติธรรม แนะวิธีปฏิบัติ 5 ข้อเกี่ยวกับการเซ็นรับรองสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภั ย

เนื่องจากในช่วงที่ผ่ านมาข้อมูลบนบัตรประชาชนได้ถูกนำมาใช้รับสิทธิต่ าง

หรือส่งข้อมูลเพื่อทำธุรกssมออนไลน์หลากหลายรูปแบบหลากหลายช่องทาง

ดั งนั้u จึงควรพึงระมัดs ะวั ง และรอบคอบให้มากขึ้น

สำหรับการเซ็นรับรองสำเนา 5 วิธีมีดังต่อไปนี้

1. ถ่ายหน้ าบัตรประชาชนเพียงด้านเดียว และไ ม่ถ่ ายหลังบัตร

2. ขีด 2 เส้น ทับสำเนาบัตรประชาชน แต่ห้ ามขีดทับใบหน้ า

3. ระหว่างเส้นให้เขียนว่า ใช้เพื่อ(เ รื่ อ งที่ทำ)เท่านั้น พร้อมเขียนสัญลักษณ์

# หรือ * ปิดหัว-ท้ าย เพื่อป้องกันการเพิ่มเติมข้อความ

4. เขียน วัน/เดือน/ปี ที่ใช้ สำเนาบัตรประชาชน

5. เขียน สำเนาถูกต้อง พร้อม เซ็นชื่อรับรอง เพื่อป้องกันการลบ

อย่ างไรก็ต าม ในการเซ็นเอ กส ารต่างๆ ต้องระมัดs ะวั งกันด้วยนะคะ