ลู กเอ๋ย อ่านสักนิด ก่อนจะเถียงพ่ อกับแ ม่

“แ ม่”คำสั้นๆ ที่ลึกซึ้งใจลู กๆ อย ากจะให้สละเวลาอ่า นสักนิดเป็นข้อคิดที่ดีสำหรับคนที่เป็นแ ม่

นั้นอะไรจะสำคัญที่สุดนอกจากลู กจะตั ดพ้ อต่อคำ ย้ำลมปาก

จะเถียงคำไม่ตกฟากไปถึงไหนพ่ อกับแ คือหนึ่งในดว งใจถูกหรือผิด ก็ไม่สมควรทำ ก่อนจะเถียงแ ม่

คิดก่อนว่าคุณมีคุณสมบัติใน 10 ข้อนี้หรือเปล่า ลู กชายวัยมัธยมปล ายถูกคุณแ ม่บ่นว่าเรื่องไม่ยอมเก็บห้องนอน

กินข้าวไม่เป็นเวล า ออกไปไหน ไม่บอกก่อนล่วงหน้าฯลฯหนุ่มน้อยทนไม่ได้เพร าะคิดว่าแ ม่ชอบ จู้จี้จุกจิก

เรื่องส่วนตัวของเขา ก็เลยเถียงแ ม่ออกไป

ด้วยเสียงอันดัง ทำให้คุณแ ม่ยิ่ งโมโห ที่ลู กชายไม่เชื่ อฟัง

คุณพ่ อเห็นท่าจะไม่ดีก็เลยกันลู ก ชายออกมาและพาไปเดินเล่น เดินไปด้วยกันเป็นนานสองนาน

คุณพ่ อจึงพูดกับลู กชายว่า การที่ลู กจะเถียงแ ม่ได้นั้น มีข้อแ ม้ว่าหากลู กทำได้ใน 10 ข้อนี้

ลู กจึงมีคุณสมบัติที่จะเถียงแ ม่ได้ อะไรเหรอครับเด็กหนุ่มถามคุณพ่ อตั้งใจฟังนะ

1.อาเจียนหลังกินข้าวทุกมื้อ เป็นเวล าสามเดือน..(แพ้ท้อง)

2.หัวนมถูกกัด แต่ต้องยอมอดทน ไม่กล้ าตี..(ช่วงที่ฟั นของลู กขึ้นให ม่ๆ)

3.เอาลู กบอลใส่ท้อง และเพิ่มขนาดให้ให ญ่ขึ้นเรื่อยๆ ทุกเดือนเป็นเวล าเก้าเดือน..(ตั้งท้อง)

4. เ จ็ บ ป ว ด เหมือนถูกแส้ เ ฆี่ ย น ตี เป็นเวล า 24 ชั่ วโมง..(ช่วงคลอดลู ก)

5.งดน้ำแข็งชากาแฟ และของชอบ เพร าะจะส่งผลร้ ายต่อลู กในครรภ์เป็นเวล าเก้าเดือน

6.เวลานอนพลิกตัวไม่ได้เป็นเวล าห้าเดือน

7.งดเที่ยว งดกระโดดโลดเต้น เป็นเวล าเก้าเดือน

8.ห้ าม ป่ ว ย เป็นอันข าด เป็นเวลาเก้าเดือนต่อให้ ป่ ว ย ก็กินย าปฏิชีวนะไม่ได้

9.เช็ ด ส า ร พัด เ ช็ดอ้วกเปลี่ยนผ้ าอ้อม ซักผ้าอ้อมล้ างก้นเป็นปีๆ

10.กล างคืนต้องตื่นทุกๆ2ชั่ วโมงแต่ละช่วงใช้เวล าประมาณ 30 นาทีประมาณ 3 เดือนพ่ อ ลู ก

เดินคุยกันจนมาถึงหน้าบ้ าน คุณพ่ อตบบ่ าลู กชายแล้วพูดว่า

“เดี๋ยวเข้าบ้ านไปให้เกี ยรติกับผู้หญิงของฉันด้วยนะ”

“ฮ่าๆครับๆต่อไป ผมจะให้เกียรติผู้หญิงของพ่ อให้มากกว่านี้ครับ

”เมื่อลู กชายเข้าบ้ าน ก็ตรงไปกอดและขอโท ษคุณแ ม่ พ่ อแ ม่ คือบุคคลสำคัญเป็นต้นแบบของการสอนลู ก

ทุกคนให้เติบโตมาเป็นคนดีที่สุดไม่ว่าเร าจะทำผิดเคยเถียง เคย โ ก ห ก พ่ อแ ม่กันมา

แต่คนที่พร้อมจะให้อภัยลู กและเข้าใจลู กดีที่สุดก็คือ“พ่ อแ ม่”