ดว ง 4 ปีนักษัตร ดว งเทวดา ยิ่ งให้ยิ่ งได้

หมอเค้ก Magic stone เผย ดว งวันนี้ 4 ปีนักษัตร ยิ่ งให้ยิ่ งได้

เกิ ดมาเพื่อเป็นผู้ให้ และจะยิ่ งได้รับ โดยได้โพสต์ผ่ านแฟนเพจ หมอเค้ก Magic stone

หมอเค้ก Magic stone กล่ าวถึง…

ด วงวันนี้ 4 ปีนักษัตร ยิ่ งให้ยิ่ งได้

ปีนักษัตรเทวา เ กิดมาเพื่อเป็นผู้ให้

และยิ่ งให้ยิ่ งได้รับ คนเกิ ดในชาติพันธุ์เทวด า

ส่วนใหญ่มักจะได้รับ

ซึ่งได้แก่ผู้ที่เกิ ดในปีนักษัตร…

ชวด มะโรง มะเมีย มะแม

ความเดือดร้อนจากคน

ใกล้ตัวทุกคนต้องได้เข้าไป

ช่วยเหลือคนตลอดช่วยจนลืมนึกถึงความสุขตัวเอง

เมื่อถึงเวล าที่เราเดือดร้อน

อย่ าคิดขอความช่วยเหลือจากคนที่เร าเคยช่วย

เพร าะสิ่งที่จะมาช่วยเร าคือมือที่มองไม่เห็น

เช่ น ได้รับโ ชคจากการงาน จากคนรัก อย่ างไม่ค าดฝัน

ขอบคุณข้อมุล brighttv……….