ร าค าทองผันผวนหนักมาก

ร าค าทองวันนี้ (9 มิ.ย. 2565) คงที่ เมื่อเทียบกับร าค าปิดเมื่อวานนี้

โดยร าค าทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บ าทละ 30,700 บ าท ตามข้อมูลล่ าสุด

จากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ เมื่อเวล า 14.21 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 30,100 บ าท

ขายออกที่ร าค าบ าทละ 30,200 บ า ท ตามประกาศครั้งที่ 4

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,562.00 บาท

ขายออกที่ร าค า 30,700 บ าท ส่วนร าค าทองคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,849.50 เหรียญสหรั ฐ/ออนซ์

สรุปร าค า ทองคำ วันที่ 9 มิ.ย. 2565

ประกาศครั้งที่ 4

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,100 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,200 บ า ท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,562. บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,700 บ าท

ประกาศครั้งที่ 3

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,150 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,250 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,607.48 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,750 บ าท

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,200 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,300 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,652.96 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,800 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,150 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,250 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,607.48 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,750 บ าท