รูปเสริมด วงการเงิ น เรียกทรั พย์เข้าบ้ าน

รูปเสริมด วงการเงิ น 9 สัตว์มงคลเสริมฮว งจุ้ย ตกแต่งบ้ านและที่ทำงาน

การเสริมดว งชะต าต ามหลักฮวงจุ้ยให้ที่อยู่อาศัยนั้นสามารถทำได้หล ากหล ายวิธี ตั้

งแต่การเลือกทำเลที่ถูกโฉลกในแต่ละร าศี/ปีเกิ ด การดูศาสตร์ตัวเลข

การจัดทิศทางห้องต่าง ๆ ภายในบ้ าน หรือแ ม้แต่การประดับตกแต่ง อาทิ เฟอร์นิเจอร์ ต้นไม้

รวมถึงยังมีอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจและทำได้ไม่ย าก นั่นก็คือ ฮวงจุ้ยภาพมงคล

หรือการประดั บบ้ านด้วยสัตว์มงคลตามหลักฮวงจุ้ย 9 ช นิด ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้น รูปภาพ

รูปเสริมด วงการเงิ น เพื่อช่วยเสริมพลังดีและนำโช คล าภเข้าสู่บ้ าน (ร้ านค้ า อาค ารพาณิชย์ต่าง ๆ)

โดยสัตว์มงคลแต่ละประเภทก็จะเสริมฮวงจุ้ยที่ต่างกันไปคนละแบบ อาทิ

1. หงส์ : เจริญรุ่งเรือง

2. กบสามขา : เพิ่มพูนเงิ นทอง

3. กวาง : มั่งมีศรีสุข

4. มังกร โช คล าภ รุ่งเรือง

5. ม้า : ขุนนาง ชนชั้นสูง

6. เสือ : ผู้นำ อำนาจ

7. สิงโต : ผู้นำแห่งพลังอำนาจ

8. ปล า : มั่งคั่ง ร่ำร วย

9. นก : มงคล โช คล าภ

ขอบคุณข้อมูล ddproperty