ร ายละเอียดการ รับเงิ นอุดหนุนบุตร

“เงิ นอุดหนุนบุตร” อัปเดตล่ าสุด โครงการเ งินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเ ด็กแรกเกิ ด

แจ้งกำหนดจ่าย “เงิ นอุดหนุนบุตร” กรมกิจการเด็ กและเย าวชน

ได้แจ้งวันโอนเงิ นประจำรอบเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 600 บ าท

ทางธนาคา รจะโอนเงิ นเข้าบัญชี ผู้มีสิ ทธิ วันอังค ารที่ 10 มิถุนายน 2565

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบได้ที่บัญชีธนาค ารที่ใช้รับ “เงิ นอุดหนุนบุตร”

ร ายละเอียดการรับ “เงิ นอุดหนุนบุตร” มีดังนี้

-ผู้มีสิ ทธิรับเงิ นอุดหนุน (รายเดิม)

-ผู้มีสิ ทธิร ายให ม่ที่ผ่ านการพิจารณา สามารถยื่นเอกส ารเพื่อขอรับเงิ นอุดหนุนบุตร

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกส าร เพื่อยื่นคำร้องของรับสิ ทธิ

-โดยจะมีการจ่ายตรงงวด จำนวน 600 บ าทต่อเดือน และจ่ายย้อนหลังให้ตามสิท ธิ

ไทมไลน์การโอน “เงิ นอุดหนุนบุตร” ประจำปี 2565 มีดังนี้

เดือนมิถุนาย น 2565 วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565

เดือนกรกฎาค ม 2565 วันศุกร์ 8 กรกฎาค ม 2565

เดือนสิงหาค ม 2565 วันพุธ 10 สิงหาค ม 2565

เดือนกันย ายน 2565 วันศุกร์ ที่ 9 กันย ายน 2565

สามารถเช็ คสิท ธิ ตรวจสอบสถานะ “เงิ นอุดหนุนบุตร” ดังนี้

-เข้าเว็บไซต์

-ระบุเลขประจำตัวประชาช นผู้ลงทะเบี ยน

-ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็ กแรกเกิ ด

-ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

-กดค้นหาข้อมูล