ผ่อนรถต่อไม่ไหว ทำตาม 3 ข้อนี้

3 ทางออกใช้ได้จริงสำหรับคนผ่อนรถต่อไม่ไหว

เชื่ อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเผชิญปั ญหาผ่ อนรถไม่ไหวไม่สามารถนำเงิ น มาชำระได้ต ามกำหนดเวล า

จนกระทั่งกล า ยเป็นห นี้ค้างสะสมเวล าหล า ยเดือน จวนเจียนจะถูกไฟแนนซ์ยึดรถคืนเต็มที

แบบนี้จะทำอ ย่ างไรได้บ้ าง วันนี้เร ามีคำตอบมาฝากกันหล า ยคนที่กำลังเผชิญปัญ หาลักษณะนี้

อาจถูกเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์โน้มน้าวให้คืนรถกับบริษัทไฟแนนซ์ พูดง่ายๆ คือปล่อยให้โดนยึดนั่นแหละ

ซึ่งเป็นวิ ธีที่ไม่ควรทำอ ย่ างยิ่ง เนื่องจากเมื่อไฟแนนซ์ยึดรถคืนไปแล้ว ก็จะนำไปข า ย

หรือประมูลต่อในร าค าต่ำกว่าความเป็นจริงมาก ยกตัวอ ย่ าง

หากร าค ากล างรถมือสองรุ่นนั้นอยู่ประมาณ 400,000 บ า ท

ไฟแนนซ์อาจข า ยรถไปในร าค าเพียง 200,000 บ า ท

ซึ่งส่วนต่างนี้จะถูกนำมาเรียกเก็บกับผู้เช่าซื้ ออีกครั้งพร้อมดอ กเบี้ย

และค่าเ สี ยห า ยต่างๆ และยังมีสิทธิ์ถูกฟ้องได้ วิ ธีนี้จึงทำให้ผู้เช่าซื้ อยังคงวนเวียนอยู่ในบ่อห นี้

แม้ว่าจะไม่มีรถใช้แล้วก็ต าม แต่อ ย่ างไรก็ดี หากไม่สามารถนำเ งิ น มาชำระค่ างวดได้จริงๆ

ยังพอมีทางออ กเพื่อบ ร ร เ ท าห นี้ก้อนนี้ได้ แลกกับการกัด ฟั น ยอมเหนื่อยขึ้นอีกเล็กน้อย ดังนี้

1.เปลี่ยนสัญญาให้ผู้อื่นผ่อนต่อ

2.ขายด าวน์ต่อ

3.รีไฟแนนซ์รถยนต์

ข้อมูล horoscopedaily99