ถอนคำสาบ าน ทำแล้วชีวิตจะดีขึ้นทันต า

เคยไหม ? เวล าขอพรอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือไปบนบ านต่อศ าล

เมื่อได้สมความปร ารถนาแล้วลืมไปแก้บน วันนี้เร า”วิธีแก้บนที่จําไม่ได้”

รวมถึงวิธีการถอนคำสาบ าน งานนี้ไม่ลองไม่รู้ ทำแล้วชีวิตอาจจะดีขึ้นก็เป็นได้ ว่าแต่จะต้องทำอย่ างไรบ้ าง

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. พระพุทธรูปปางสมาธิ 1 องค์ ถ้ามีอยู่แล้วก็อันเชิญท่านมาเป็นองค์ประทา น

หรือใครจะเช่า(ซื้อ)ให ม่ก็ไม่ว่าแล้วเอาไปถวายวัด เพิ่มบ ารมีให้คนกร าบไหว้ เน้นไว้ในโบสถ์หรือศาล า

2. ผลไม้ 5 หรือ 7 อย่ าง ต้องมี กล้วยน้ำหว้า 1 หวี มะพร้ าว 1 ลู ก สับปะรด 1 ผล ผลไม้ต ามฤดูกาล

3. หมากพลู บุหรี่ 5 มวน

4. พวงมาลัยดาวเรือง 3 พวง

5. น้ำแดง1ขวด น้ำเขียว1ขวด

6. น้ำเปล่ า 1 ขวด

7. เทียนขาว 2 เล่ม

8. จุดธูป 16 ดอ ก

จากนั้นตั้งจิตให้มั่นคงเสียก่อน

ข้าพเจ้า…เอ่ย ชื่อนามสกุล?วันเดือนปีเกิ ด? ขออันเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นประธานและสักขีพย าน

ตลอดทั้งอันเชิญเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล ายรวมทั้งเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา

ให้มารับเครื่องสังเวยเครื่องสักการะที่ลู กได้จัดถวายให้แล้วในวันนี้เนื่องจากว่าลู กเคยบนบ านศาล

กล่ าวรวมทั้งสาบ านมานานแล้วจนถึงปัจจุบันทั้งหล ายทั้งปวง

ทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ก็ดี ทั้งที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ต าม ก็ขออันเชิญให้มารับเครื่องแก้บนทั้งหล ายเหล่ านี้

เมื่อท่านทั้งหล ายได้รับแล้วลู กขอถอนคำสาบ านคำบนบ านศาลกล่ าวทั้งหมดขอให้สิ้นสุด

ณ วินาทีนี้เป็นต้นไป ถ้าหากลู กมีความจำเป็นจะต้องบนบ านศาล

กล่ าวอีกก็จะกล่ าวบนบ านใหม่อีกรอบในคร าวต่อไป