ร าค าทองพุ่งสูงมาก

ร าค าทองประจำวันนี้ (8 มิ.ย. 2565) ปรับ ร าค าขึ้น 100 บ าท

เมื่อเทียบกับร า ค าสุดท้ ายเมื่อวานนี้

โดยร าค าทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บ าทละ 30,700 บ าท

ตามข้อมูลล่ าสุด จากเว็บไซต์ของสมาค มค้ าทองคำ เมื่อเวล า 16.40 น.ที่ผ่ านมา

ทองคำแท่งมีร าค ารับซื้อในประเทศอยู่ที่บ าทละ 30,100 บ าท

ขายออกบ าทละ 30,200 บ าท ตามประกาศครั้งที่ 3 ของวันนี้

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 29,562.00 บ าท

และมีร าค าขายออกที่ 30,700 บ าท

ขณะที่ร าค า ทองคำตล าดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,849.50 เหรียญสหรั ฐต่อออนซ์

ประกาศครั้งที่ 3

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,100 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,200 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,562. บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,700 บ าท

ประกาศครั้งที่ 2

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,050 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,150 บ าท

ทองรูปพรรณ

• รับซื้อ บ าทละ 29,516.52 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,650 บ าท

ประกาศครั้งที่ 1

ทองแท่ง

• รับซื้อ บ าทละ 30,100 บ าท

• ขายออก บ าทละ 30,200 บ า ท