คนใช้รถเป็นประจำควรรู้สิ่งนี้

วันนี้เร าจะพาคุณไปดูสิ่งที่ต้องรู้ เมื่อคุณใช้รถยนต์เป็นประจำทุกๆ วัน กับบทความ จำให้ขึ้นใจ 10 สิ่งที่คนใช้รถเป็นประจำต้องรู้ไว้

รู้ไว้จะได้ไ ม่ต้องมาเสี ยใจภายหลัง หากวันนี้เกิ ดเห ตุก ารณ์ที่คุณไ ม่คาดคิดเกิ ดขึ้น ไปดูกันว่าคุณจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้ าง

สำหรับคนที่มีรถและใช้รถยนต์อยู่ทุกวัน ควรจะมีความรู้เรื่องทั่วๆไปของประกันรถยนต์เอาไว้บ้ าง

จะช่วยให้เร าได้รับประโยชน์อ ย่ า งเต็มที่ในกรณีที่เกิดอุ บั ติ เ ห ตุที่ไ ม่คาดฝันขึ้น

โดยก่อนจะขับรถแต่ละครั้งให้เรา มีเอ ก สา รสำคัญติ ดตัวหรือติ ดรถเอาไว้เสมอ

โดยเรามี 10 ข้อเรื่องต้องรู้สำหรับคนที่ขับรถเป็นประจำ

1 อุปกรณ์แต่งรถ

ในเรื่องของการจ่ ายค่ าทดแทนการซ่อมรถให้นั้น หากเป็นประกันชั้น 1 ทางประกันจะจ่ ายให้เสมอ

แต่หากเป็นกรณีรถแต่งหรืออุปกรณ์ตกแต่งพิเศษที่มีร า ค าแพง

ให้เราทำการเตรียมเอ กส า รเพิ่มเติมรวมทั้งใบเสร็จเพื่อทำเรื่องแจ้งประกั น

เพื่อให้ทำการเพิ่มสลักหลังคุ้มครอง โดยทางบริษัทจะคิดเบี้ยเพิ่มให้เร าในบ างส่วน

2 การพกใ บ ขั บ ขี่

หากไ ม่มีใบขับขี่แล้วรถเกิ ดประสบอุ บั ติ เ ห ตุ ในกรณีของประกันชั้น 1 ทางประกัน

จะไ ม่ซ่อมรถให้กับเร าแต่จะซ่อมให้กับคู่กรณีเท่านั้น แต่ถ้าเร าเป็นฝ่ ายถูก ไ ม่ว่าประกันชั้นไหนประกันก็จะจ่ ายค่ าซ่อมให้กับ

ทั้งเร าและคู่กรณี ทั้งนี้หากเร าเป็ นฝ่ า ย ผิ ดและไ ม่มีใบขับขี่ด้วย

ทางประกันก็จะไ ม่ คุ้ ม ค ร อ ง ค ว า ม เ สี ย ห า ย ใดๆ

ที่เกิ ดขึ้นกับรถของเร าแต่จะชดเชยให้กับของคู่ก ร ณีและบุคคลภายนอ ก

3 เม า แ ล้ ว ขับ

การขับขี่รถในขณะที่มีปริมาณแ อ ล ก อ ฮ อ ล์ สูง

โดยสูงเกินกว่าที่ก ฎ ห ม า ยกำหนด คือ 150 ขึ้นไป ทางบริษัทประกันจะไ ม่รับผิ ดชอบใดๆ ให้กับเร า

แต่หากเกิดอุ บั ติ เ ห ตุในขณะที่มีแ อ ล ก อ ฮ อ ล์ใน เ ลื o ดที่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์

ก็ยังจะได้รับความคุ้มครองต ามกรม ธ รรม์อยู่

4 การจำป้ายทะเบี ยนคู่กรณี

หากเกิ ดอุ บั ติ เ ห ตุ โดยที่เราเป็นฝ่ายเสียห า ยอ ย่ า งโดนชนแล้วหนี

หากเร าสามารถจำหรือถ่ายรูปเลขทะเบี ยนรถของคู่กรณีเอาไว้ได้ทัน

เร าสามารถใช้นำเข้าแจ้งความได้เลยโดยให้เร าเตรียมเอ กส ารของตัวเอง

คือ ใบขับขี่ของเร าเข้าพบเจ้าหน้ าที่ที่สน.ใกล้ๆได้เลย เมื่อได้ใบแจ้งความมา ให้เร าส่ งใบแจ้งความให้กับบริษัทประกัน

แต่ถ้าเร าไ ม่ทร าบเลขทะเบี ยนของคู่กรณี และหากประกันที่เร าทำไว้เป็นประกันชั้น 1

ให้เร าแจ้งว่ารถชนเข้ากับอ ย่ า งอื่นก็ได้เช่นกัน

5 การเรียกตำรวจ

หากเกิ ด อุ บั ติเ ห ตุ ขึ้ นแล้วไ ม่สามารถตกลงกับคู่กรณีได้ โดยไ ม่สามารถตั ดสินได้ว่าใครเป็นฝ่ายถูกหรือผิ ด

ให้เร าแจ้งเจ้าหน้ าที่ตำรวจให้ช่วยมาดูเห ตุก ารณ์ และหากยังตกลงกันไ ม่ได้ ก็อาจต้องไปทำเรื่องต่อที่สน.ต่อไป

6 หมายเลขตัวถังรถ

หากตัวเลขทะเบี ยนรถ สีรถ เลขตัวถัง รวมทั้งเรื่องของภ า ษีข าด แม้ว่าจะไ ม่ตรงกับเอ กส า รรถ

ทางประกันก็ยังต้องจ่ ายค่ าประกันความเสี ยห า ยที่เกิ ดขึ้นให้กับเร าอยู่ดี

ขอแค่เพียงตัวเลขที่ตัวถังรถตรงกับตัวเลขในเอ กส ารก็เพียงพอ

ไ ม่ต้องกังวลว่าสีรถจะไ ม่ตรงหรือภาษีข า ดก็ต าม

7 เคลมอะไหล่

หากมีกรณีเคลมอะไหล่รถ เมื่อเร าทำการเคลมอะไหล่แล้วต้องการเปลี่ยน

เร าก็ทำได้โดยเอารถของเร าไปที่บริษัท เพื่อทำการตกลงกันเรื่องของร า ค าอะไหล่ชิ้นนั้นๆ

ในส่วนที่เร าต้องการเปลี่ยน ซึ่งทางบริษัทประกันจะจ่ ายเงิ นในส่วนนี้ให้กับเร า

8 ใบขับขี่โดนยึด

หากเร าประสบอุ บั ติ เ ห ตุหรือมีเห ตุที่ต้องแสดงใบขับขี่แต่ใบขับขี่ของเร าโดนยึดไว้

เร าสามารถใช้สำเนาหรือใช้ใบสั่งเพื่อแสดงตัวตนแทนใบขับขี่ตัวจริงได้

แม้ว่าจะหมดอายุแล้วก็ต าม โดยทางบริษัทประกันจะใช้เพื่อยืนยันตัวตนผู้ที่ได้รับความคุ้มครองและสามารถดำเนินเรื่องได้ต ามขั้นตอนปกติ

9 การเปลี่ยนสีรถ

เร าสามารถใช้การเคลมประกันเพื่อเปลี่ยนสีรถได้

เพียงให้ทำการแข้งกับประกันว่าต้องการเปลี่ยนสีรถ

ทางบริษัทจะทำการโอนเงิ นในส่วนค่าซ่อมมาให้ภายหลัง

10 การเ ซ็ นเอ กส า ร

ทุกครั้งที่ต้องมีการเซ็นเอ กส า รใดๆก็ต ามโดยเฉพาะเรื่องของประกันร ถ ย น ต์

ให้เราอ่านเอ กส า รให้ละเอี ยดและทำความเข้าใจก่อนเซ็นทุกครั้ง

โดยให้ตรวจสอบรายละเอี ยดต่ างๆให้ถูกต้องครบถ้วน

10 ข้อที่เร านำมาฝากกันในวันนี้จะช่วยทำให้เร าสามารถต่อรองหรือพูดคุยกับประกันหรือคู่กรณีได้อย่ า งไ ม่เสี ยเปรียบ

เมื่อมีความรู้ความเข้าใจติ ดตัวอยู่บ้ างก็จะช่วยให้เร าสามารถใช้ประโยชน์จากการทำประกันได้อย่ า งเต็มที่

ไ ม่เสี ยเปรี ยบเพราะช่องโหว่ของการทำประกันในหล า ยกรณี