ชีวิตตกต่ำ ทำอะไรก็ไม่ดี อย่ าทำแบบนี้

คนเก่าว่า 15 สิ่ง ห้ ามทำเด็ดขาด ไม่อย่ างนั้นชีวิตตกต่ำ ทำอะไรก็ไม่ดี

คนโบร่ำโบร าณมักจะมีความเชื่ อ หรือมีเครื่องเตือนสติหล ายๆอย่ าง

ที่คอยบอกให้คนรุ่นหลังทำต ามอยู่เสมอ บ างเรื่องก็เห็นผลทันต า

บ างเรื่องก็เป็นในเรื่องของสิ่งลี้ลับอาจจะมองไม่เห็น และเป็นสิ่งที่เชื่ อต่อกันมา

ซึ่งในวันนี้เร าจะพาไปดูว่า ความเชื่ อที่ว่านั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งใด

สิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ บ างครั้งทำถึงขั้นโช คไม่ดีไปตลอดเลยก็ว่าได้

1.เตียงนอน…..

2.พระสิวลี…..

3.ร าหู…..

4.กระเป๋าสตางค์…..

5.สุนัข แมวจร…..

6.ห้องครัว…..

7.ผ้าเช็ดหน้า…..

8.วันบริสุ ทธิ์…..

9.กระจก…..

10.ทำบุญโลง…..

11.เหรียญนำโช ค…..

12.แหวน…..

13.พระพรหมศักดิ์สิ ทธิ์…..

14.ไข่ และ ส้ม…..

15.หิ้งพระ…..

ขอบคุณข้อมูล postsara