รีบเติมให้เต็มถัง ร าค าน้ำมันวันนี้

ร าค าน้ำมันวันนี้ (8 มิ.ย. 65) ตามข้อมูลจาก บมจ.บ างจากฯ

แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 44.05 บ าท

ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 43.78 บ าท

ขณะที่ร าค าดีเซลวันนี้ ดีเซลพื้นฐาน B10 ร าค าอยู่ที่ 33.94 บ าท

ดีเซล B7 ร าค า 33.94 บ าท

และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 46.36 บ าท

สำหรับ ร า ค าน้ำมันวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวล า 07.31 น.ที่ผ่ านมา

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 44.05 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 43.78 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 42.94 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 36.84 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 33.94 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 33.94 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 33.94 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 46.36 บ าท

หมายเห ตุ : ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจากฯ ควรตรวจสอบร าค า ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น.