สมั ครบัตรคนจน ใครไม่เข้าเงื่อนไขบ้ าง

กระทรวงการคลัง เตรียมเปิ ดให้ประชาช น

ที่มีร ายได้น้อยเข้าลงทะเบี ยนรับบัตรสวัสดิการรั ฐ

เพิ่มเติม(บัตรคนจน)รอบให ม่ในเดือนส.ค.นี้ โดยขณะนี้

อยู่ระหว่างให้แบงก์รั ฐ อาทิ ธนาค ารกรุงไทย ธนาค ารออมสิน และ

ธนาค ารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเสนอ

เงื่อนไขการจัดทำระบบเพื่อลงทะเบี ยนดังกล่ าว

“เร ากำลังเปิ ดให้แบงก์รั ฐเสนอเงื่อนไขการเสนอ

ตัวเป็นผู้จัดทำระบบการลงทะเบี ยนบัตรคนจนและการใช้บัตรคนจน

เพร าะรอบนี้ เร าจะกำหนดให้ใช้บัตรประชาช น

แทนบัตรคนจนใบเดิม แต่บัตรคนจนใบเดิมนั้น

สามารถกดเงินสดได้ ฉะนั้น ก็จะต้องมาดูว่า เมื่อใช้บัตรประชาช นแล้ว

จะสามารถกดเงินสดได้ในช่องทางใดได้บ้ าง

เบื้องต้น น่าจะใช้ลักษณะการผูกพร้อมเพย์กับแบงก์ เป็นต้น”

การเ ปิดให้ลงทะเบี ย นรอบใ หม่นี้ ค าดว่า

จำนวนคนจนจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ 13 ล้ านคน

เนื่องจาก สถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากCV

ในช่วงที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อร ายได้ของผู้มีร ยได้น้อย

“เร ายังบอกไม่ได้ว่า จะมีคนจนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่

ต้องรอผลการลงทะเบี ยนก่อน

แต่เบื้องต้น เร าค าดว่า จะเพิ่มขึ้น

ส่วนงบที่ใช้ในการลงทะเบี ยนน่าจะอยู่หลักสิบถึงร้อยล้ านบ าท”

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเผยว่า

สาเห ตุที่กระทรวงการคลังต้องเ ดให้

มีการลงทะเบี ยนรอบให ม่ เนื่องจาก

ข้อมูลผู้ถือบัตรคนจนในปัจจุบันเป็นข้อมูลในปี 2559-61

โดยที่ผ่านมายังมีกลุ่มตกหล่นที่ไม่สามารถเข้า

ถึงโครงการฯประกอบกับสถานการณ์CV

ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ในวงกว้าง

ทำให้ข้อมูลผู้ถือบัตรคนจนไม่สะท้อนข้อมูลผู้มีร ายได้น้อยในปัจจุบัน

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการลงทะเบีย นให ม่

เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการระบุตัวผู้มีร ายได้น้อย

และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการจัดสรรสวัสดิการสังคมของรั ฐให้แก่ประชาช นกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น