2จุดหลักในบ้ าน สามารถเรียกทรั พย์เข้าบ้ านตลอดเวล า

ฮวงจุ้ยหน้าบ้ านและประตู 2 จุดหลักในบ้ าน สามารถเรียกทรั พย์เข้าบ้ านตลอดเวล า

หน้าบ้ าน จุดรับเงิ น

อย่ างที่กล่ าวไว้ข้างต้นว่าหน้าบ้ านเป็นส่วนสำคัญ อันดั บแรกของการจัดบ้ านตามหลักฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยบ้ านที่เหมาะสำหรับการดึงดูดโช คล าภทางด้านเงิ นทอง ให้พย าย ามจัดหน้าบ้ านให้เปิ ดโล่ง

ไม่รกรุงรังหรือเต็มไปด้วยข ยะสิ่งสกป รก เพร าะจะทำให้พลังงานไม่ดี ความอัปมงคลเข้าสู่บ้ าน

ดังนั้นหากบ้ านไหนต้องการให้หน้าบ้า นเปรียบเสมือนเป็นจุดรับเงิ นจึงมักจัดบ้ านตามหลักฮวงจุ้ย

นิยมตกแต่งรับฮ วงจุ้ยหน้าบ้ านดังนี้

.

ประตูบ้ าน ถูกหลักฮวงจุ้ยหน้าบ้ าน

เมื่อพูดถึงหน้าบ้ า น แน่นอนว่าประตูบ้ านก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะเสริมความมงคลเข้ามาในบ้ าน

การจัดบ้ านตามหลักฮวงจุ้ยหน้าบ้ านมีความเชื่ อว่าประตูบ้ านไม่ควรอยู่ตรงกัน เนื่องจากจะทำให้เงิ นทองรั่วไหล

ด้วยเห ตุนี้การเลือกประตูบ้านควรคำนึงถึงลักษณะดังต่อไปนี้

ใครที่กำลังเตรียมตัวจัดบ้ าน หรือเพิ่งซื้อบ้ าน ลองนำไอเดียการจัดบ้ านตามหลักฮวงจุ้ยหน้าบ้ านไปปรับใช้

รับรองว่าเฮง ๆ ร วย ๆ ตลอดปี และตลอดไป แน่นอน