หมดเคร าะห์หมดโศก ค้ าขายมีแต่ปัง

เปิ ด 4 ร าศี ด วงทะยาน อนาคตสดใส หมดเคร าะห์หมดโศก ค้ าขายมีแต่ปัง!!!

เร ามาเ ปิดถึง 4 ราศี ที่ด วงมีเกณฑ์ดว งทะย าน มีแต่ความสำเร็จ เงิ นเข้ากระเป๋ารัวๆ

ฐานะมีแต่ความมั่นคง แถมยังหมดเคร าะห์ หมดโศก หมดโรค หมดภัย

จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา ในเรื่องของการเงิ น การค้ าขายปัง

สุดท้ ายนี้จะมีผู้ใหญ่ให้ความอุปถั มภ์ พร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกๆอย่ าง

คนที่เกิ ดในร าศีพิจิก คนที่เกิ ดตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ถึงคนที่เกิ ดวันที่ 15 ธันวาค ม

คนที่เกิ ดในร าศีมังกร คนที่เกิ ดตั้งแต่วันที่ 15 มกร าค ม ถึงคนที่เกิ ดวันที่ 12 กุมภาพันธ์

คนที่เกิ ดในร าศีกรกฏ คนที่เกิ ดตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาค ม ถึงคนที่เกิ ดวันที่ 15 สิงหาค ม

คนที่เกิ ดในร าศีมีน คนที่เกิ ดตั้งแต่วันที่ 15 มีนาค ม ถึงคนที่เกิ ดวันที่ 12 เมษายน

.

ขอบคุณข้อมุล doduangd