ร าค าน้ำมันพุ่งสูง

PTT Station ปรับลดร าค าขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.60 บ าทต่อลิตร

ยกเว้น E85 ที่ลดลง 0.40 บ าทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดปรับขึ้น 1.00 บ าทต่อลิตร

มีผล 7 มิ.ย.65 เวล า 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยร าค าขายปลีกจะเป็นดังนี้

ULG = 51.46,

GSH95 = 44.05,

E20 = 42.94,

GSH91 = 43.78,

E85 = 36.84,

พรีเมี่ยม GSH95 = 49.54,

HSD- B7= 33.94,

HSD-B10 = 33.94,

HSD-B20=33.94,

ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 45.36 บ าทต่อลิตร

โดยร าค าขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

กลุ่มน้ำมันเบนซิน

น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ลิตรละ 51.46 บ าท

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 44.05 บ าท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 43.78 บ าท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 42.94 บ าท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 36.84 บ าท

กลุ่มน้ำมันดีเซล

ไฮพรีเมี่ยมดีเซล B7 ลิตรละ 44.36 บ าท

ดีเซล B7 ลิตรละ 32.94 บ าท

ดีเซล B10 ลิตรละ 32.94 บ าท

ดีเซล B20 ลิตรละ 32.94 บ าท

ข้อมูล springnews