หลังมีเงิ นโอนเข้า ดูวิธีตรวจสอบยอดเ งิน

เช็ คยอดบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐล่ าสุดวันนี้ หลัง กรมบัญชีกล าง กระทรวงการคลัง

โอนเงิ นให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.45 ล้ านร าย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

ขั้นตอนเช็ คยอดบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐล่ าสุดวันนี้

เช็ คยอดเงิ น บัตรคนจน บนมือถือ มีขั้นตอนดังนี้

วิธีเ ช็คยอดเงิ นทางโทรศัพท์

กดหมายเลข 02-109-2345

เลือกกด 3 ตรวจสอบยอดเงิ นคงเหลือ

กดเลขที่บัตรประชาช น หรือ เลขบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐตามด้วย #

กดรหัส ATM 6 หลักตามด้วย #

ระบบแจ้งยอดเ งินคงเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจน

เช็ คยอดเงิ นในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐผ่ านตู้ ATM ธนาค ารกรุงไทย

เสียบบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐบัตรคนจน ที่ตู้ ATM ธนาค ารกรุงไทย

กดรหัสบัตร

เลือกเมนู บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

จากนั้นเลือกเมนู ขอดูยอดเ งินคงเหลือ เพื่อเช็ คยอดเงิ นในบัตรได้ทันที

ขอบคุณข้อมูล thansettakij