บ้ านร้อนแก้ได้ไม่ย าก แ ม้บ้ านไม่มีแอร์

บ้ านร้อนแก้ไม่ย ากกับ 6 เทคนิคบ้ านเย็นไม่ง้อแอร์

วิธีแก้ปัญหาบ้ านร้อน

บ้ านร้อน อบอ้าว เป็นปัญหาสำคัญลำดั บต้น ๆ ของบ้ านในประเทศไทย

โดยวิธีการแก้ปัญ หาบ้ า นร้อนที่ต้นเห ตุ คือ การแก้ปั ญหาความร้อนที่เกิ ดขึ้นภายนอกบ้ าน

เพื่อไม่ให้ เกิดความร้อนสะสมภายในบ้ าน โดยความร้อนแผ่ลงมาจากหลังค าและผนังบ้ าน โดยมีวิธีดังนี้

1. เลือกใช้ฝ้าเพดานสะท้อนรังสีความร้อน

2. การใช้ฉนวนกันความร้อน

.

3. การใช้แผ่นชนิดกันร้อนพิเศษ ยิปรอค เทอร์มัลไลน์

4. เลือกใช้หลังค าสีอ่อน

5. กระเบื้องเลือกพื้นที่ให้ความเย็น

6. ก่อผนังอิฐมอญ 2 ชั้น

.

ปัญห าบ้ านร้อนแก้ด้วยวิธีง่าย ๆ บ้ านจะเย็นลงโดยไม่ต้องพึ่งการเปิ ดเครื่องปรับอากาศให้เปลืองค่ าไฟ

เรียกว่าลงทุนแต่ครั้งเดียวแต่ในระยะย าวเกินคุ้ม แล้วสมาชิกในครอบครัวยังใช้ชีวิตอย่ างมีความสุข