แจ้งถึง ผู้ใช้ประกันสังค ม

สำนักงานประกันสังค ม แจ้งให้ผู้ประกันตนมาตร า 40 ขอรับเงิ นคืนได้

จากกรณีที่ประกันสังค มลดการจ่ายเงิ นสมทบ เป็นเวล า 6 เดือน หลังจากที่

สำนักงานประกันสังค ม ประกาศลดจ่ายเงิ นสมทบ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตร า 40 คงเหลือ 60% ทั้ง 3 ประเภท เป็นเวล า 6 เดือน

ตั้งแต่งวดเดือนกุมภาพันธ์ ถึงงวดเดือนกรกฎาค มนี้ ล่ าสุด นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม แจ้งให้ผู้ประกันตนมาตร า 40

ที่จ่ายเงิ นสมทบเต็มจำนวนมาก่อนหน้านี้ สามารถยื่นคำร้อง

ขอรับเงิ นที่จ่ายไว้เกินมาก่อนหน้านี้ได้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา

ขณะนี้ สำนักงานประกันสังค ม กำลังดำเนินการจัดส่งเอกส าร นำส่งถึงผู้ประกันตนมาตร า 40

เพื่อให้ผู้ประกันตน นำไปยื่นคำร้องขอรับเงิ นคืนด้วยตนเองทางไปรษ ณีย์ หรืออีกช่องทาง

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับเงิ นคืน สปส.1-40/7 ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังค ม

พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเ งินฝากธนาค ารประเภทออมท รัพย์ของผู้ประกันตนมาด้วย

ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดร าชการ