ร าค าทองลดฮวบต่อเนื่อง

ร าค าทองวันนี้ 4/6/65 เ ปิดตล าดวันเสาร์ลดลง 50 บ าท ทองรูปพรรณขายออก 30,650 บ าท

ร าค าทองวันนี้ ร าค าทองคำ ประจำวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวล า 09:21 น. เปิ ดตล าด ครั้งที่ 1

( ร าค าทองลดลง 50 บ าท )

ร าค าทองรูปพรรณ รับซื้อบ าทละ 29,516.52 บ าท ขายออกบ าทละ 30,650.00 บา ท

ร าค าทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 30,050.00 บ าท ขายออกบ าทละ 30,150.00 บ าท

5 สิ่ง ที่ควรรู้ก่อนซื้อทองคำมาลงทุน

1.ทองจะต้องมียี่ห้อ ทองคำแต่ละร้ านจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองที่ต่างกัน การเลือก ซื้อทอง

จากร้ านที่น่าเชื่ อถือ เช่ นห้างทองชื่อดัง จะเป็นขั้นแรกที่บอกถึงคุณภาพทองคำในมือคุณได้

และสิ่งที่สำคัญที่สุด ทั้งทองรูปพรรณหากเลือกทองที่มีตร าประทับบอกที่มาที่ไป ของทองได้

ก็จะน่าเชื่ อถือมากกว่าทองคำที่มี่ตร าประทับ เพราะการนำไปขายต่อ หากทางร้ านรู้ที่มาที่ไป ก็จะช่วยให้ขายได้ง่ายขึ้น

2.มีการชั่งน้ำหนักที่ชัดเจน ร้ านที่ดีจะต้องชั่งน้ำหนักทองให้เห็น เพร าะทองแต่ละแบบน้ำหนักต่างกัน

เช่ น ทอง 96.50% จะมีน้ำหนัก 1 บ าท ทางร้ านจะต้องมีเครื่องที่สามารถบอกได้ว่าทองที่ขายนั้นมีน้ำหนักที่เท่าไหร่

เพื่อจะได้ข้อมูลที่ชัดเจน

3.มีใบรับประกัน การซื้อทอง เหมือนซื้อสินค้ าที่มีมูลค่ าสูงทั่วไป หากไม่มีใบรับประกันสินค้า

ก็จะไม่สามารถบอกหรือการันตีได้ว่าทองที่ซื้อมานั้นมาจากร้ านไหน อาจจะถูกตัดร าค าได้เช่ นกัน

ดังนั้นตั้งแต่ซื้อทอง ตอนแรกจะต้องมีใบรับประกันเพื่อเป็นเครื่องยืนยัน

4.ทองสวยงามและทองสำหรับนำมาข าย การซื้อทอง สำหรับนำมาขายนั้นจะต้องรู้ว่าความสวยงาม

ลวดล ายของทอง อาจจะมีผลต่อค่ ากำเหน็จ ซึ่งเมื่อขาย่อร าค าที่ทางร้ านจะต้องหักเป็นค่ ากำเหน็จอยู่ที่ 1,000 บ าท

เป็นต้นไป หรือหากมีงบมากก็ควรซื้อทองคำแท่งมาสะสมน่าจะดีกว่า เมื่อขายต่อก็จะได้ร าค าที่มากกว่า

5.การเก็บรักษา สำหรับทองคำแท่งที่ซื้อมานั้นทางร้ านควรมีตัวล็อคพล าสติกมาให้ด้วย

เพื่อไม่ให้ทองในกล่องต้องเคลื่อนไหวมากเนื่องจากอาจจะสึกหลอได้ ส่งผลให้มีเสี ยร าค า

ส่วนทองคำรูปพรรณนั้นหากต้องการซื้อมาเพื่อเก็งกำไร ก็ไม่ควรนำมาสวมบ่อย ๆ เช่ นกัน