หมอลักษณ์เตือน ดว งปั่นป่วนหนักมาก

ดูด วงร าศี หมอลักษณ์เตือน ด วงปั่นป่วน ไม่มั่นคง ชีวิตเหมือนจะดีแต่ไม่ดี

หมอลักษณ์เตือน เดือนนี้มี 1 ร าศีดว งชะต าปั่นป่วน มีเห ตุเภทภัย ต้องระวัง

แต่เมื่อผ่ านช่วงกล างเดือนไปแล้วจะมีสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์หนุนนำ ชีวิต และช่วยปรับเปลี่ยนด วงให้ดีขึ้นได้

ร าศีมังกร 16 มกร าค ม – 12 กุมภาพันธ์

ดว งชะต าปั่นป่วน วิปริต ไม่คงที่คงวา ดูเหมือนมั่นคงแต่ไม่มั่นคง แปรปร วนสุด

บริว ารแตกแยกคนละทิศทาง ต้องตั้งสติ ถ้าเดินหน้าแล้วติดขัดรู้ว่าไปต่อไม่ได้อย่ าดันทุรังเพร าะจะพัง

ต้องเริ่มต้นให ม่ หรือหยุดและวางแผน เรื่องเงิ นจะเป็นดาวเด่น เรื่องการเ งิน

มีโอกาสได้บ้ านได้รถ แล้วคิดผ่อนชำระมีเกณฑ์มีสิ ทธิ์ทำได้ หลัง 13 มิ.ย.

มีคุณวิเศษจากสิ่งศั กดิ์สิท ธิ์ ช่วยดลปรับเปลี่ยนแปรเปลี่ยนให้เกิ ดสิ่งที่ดี

คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไห ม้ มีเห ตุเภทภัยจะสามารถผ่ านไปได้

ระวังเรื่องการซ่อมบ้ าน ซ่อมรถ ซ่อมกระดูก ดูแลสุขภาพร่ างกายตัวเอง

ในส่วนของการเ งิน มีช่องทางทิศทางที่จะได้ งานเกี่ยวกับการเกษตร

หรือเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ มีโอกาสก่อเกิ ดได้ ช่วงต้นเดือน มิ.ย. มีอุปสรรคนิดหน่อย จะผ่ านไปได้