ถ้าไม่เลิกนิสัยแบบนี้ ก็ไม่รว ยซักทีนะ

วันนี้ทีมงาน มาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับนิสัย แ ย่ ๆ เกี่ยวกับเงิ นทองที่เร าไม่ควรทำ

ซึ่งนิสัย แ ย่ ๆในเรื่องเงิ นๆทองๆ อาจเป็นเรื่องย ากที่จะทิ้งมันไป มันอาจเ กิดจากนิสัยส่วนตัว หรือ

แ ม้แต่การขาดความรู้เกี่ยวกับการเงิ น และนี่คือนิสัยเรื่องเงิ นๆทองๆ แ ย่ ๆ

ที่พบบ่อยๆ และวิธีการหยุดนิสัย แ ย่ ๆเหล่ านั้น

1.จ่ายตามอารมณ์

เมื่อเห็นของลดร าค าหรือโปรโมชั่นก็มักจะ ซื้ อ ไว้ รูดบัตรรูดปึ้ด

ได้ของมาซึ่งบ างที่ไม่ได้จำเป็นต้องใช้จริงๆ

เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงนิสัยนี้ เร าต้องตั้งกฎสำหรับตัวเอง เช่นเร าจะ ซื้ อ

สิ่งของที่เร าต้องการที่จะใช้ในเวล านั้นๆไม่ ซื้ อ ของที่แก้กระหายอย ากได้

หรือลองรอสัก หนึ่งวันหลังจากที่เจอของที่ต้องต า

ว่าเร าต้องการจริงหรือไม่ และเป็นเรื่องดีหากเร าจ่าย

ด้วยเงิ นสด เมื่อจะ ซื้ อ ของที่อย ากได้

2.ให้ยืมเ งิน

เมื่อเร าให้ความช่วยเหลือ ให้เพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวยืมเงิ น

การทำแบบนี้อาจทำให้กระเป๋าเงิ นของคุณ และความสัมพันธ์ที่มี

แ ย่ ลงได้ เมื่อคนที่เร าให้ยืมไม่คืนเงิ น เป็นผล

ทำให้เ งินในกระเป๋าน้อยลงและอาจต้องจบความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนได้

เร าจะบอกว่าก่อนที่จะเสนอเ งินให้เพื่อนยืม

ยังมีทางอื่นที่เร าจะช่วยเพื่อนได้และรักษาความสัมพันธ์อันดีไว้

หากเพื่อนรถเสียต้องซ่อม เร าอาจให้รถเพื่อนยืมจนกว่ารถเพื่อนจะซ่อมเสร็จ

หรือแนะนำหนทางการลดร ายจ่ายให้กับเพื่อน หากเร ายังคงต้องให้เพื่อนยืมเงิ นจริงๆ จงคิดเสียว่า

เร าให้เงิ นนั้นเป็นของขวัญ เพร าะหากเพื่อนไม่คืนจริงๆ เร าก็ยังทำใจได้เพร าะตั้งใจให้เงิ นเขาจริงๆ

3.จ่ายตลอดสปอร์ตจ้า

สำหรับคนที่เลี้ยงเพื่อนตลอดเมื่อไปเที่ยวอาจจะรู้สึกภูมิใจที่ได้เลี้ยง

แต่มันก็ไม่ได้ไปตลอดนะ อย่ าได้หวังเกินไปว่าหากเร า

เลี้ยงเขาตลอดแล้วเขาจะปฏิบัติกับเร าอย่ างที่เร าอย ากให้เป็น

เร าไม่สามารถตั ดสิ นได้เลยว่า ที่เขาไปกินข้าว

หรือสังสรรค์กับเร าเพร าะอย ากไปจริงๆ หรือแค่อย ากกินฟรีกันแน่

4.เปรียบเทียบสถานะทางการเงิ นกับคนอื่น

หล ายๆคนที่วัดความสำเร็จจากการมีบ้ านหลังใหญ่ หรือรถหรูขับ

แต่บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกัน

บ้ านหลังใหญ่หรือใช้ของหรูๆ แพงๆ เป็นแค่ตัวบ่งบอกว่าคนคนนั้นเ

ลือกที่ใช้เงิ นกับมันเท่านั้น ใช่ว่าเขาจะมีจริงๆหากเร าเห็นเพื่อนบ้ างของเร ามีรถใหม่คันสวย

เร าก็จะต้องมีมันเหมือนกัน จริงไหม? แต่พึงระลึกว่าเพื่อนบ้ านหรือคนที่เร ารู้จักหล ายๆ

ใช้ชีวิตเกินตัว เกินเงิ นที่มี ซึ่งพบว่าหล ายคนเป็นหนี้บัตรเครดิทก้อนโต

อีกทั้งยังไม่มีเงิ นเก็บไว้ ฉุ ก เ ฉิ น เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตเกินตัวแบบนี้

เร าควรเริ่มกำหนดว่าอะไรสำคัญกับคุณ

เพื่อตัวคุณเอง ตั้งเป้าว่าชีวิตนี้ต้องการอะไรในอีก ห้าปี สิบปี ยี่สิบปี แ

ละห้ าสิบปีบางที่คุณอย ากที่จะไปสร้างบ้ านอยู่ที่บ้ านเกิ ด

หรือเกษียรแบบสบ ายๆ เมื่อคุณได้เริ่มกำหนดว่าอะไร

มีความหมายในชีวิตคุณแล้ว คุณก็จะตั ดสิ นเรื่องการใช้เงิ นจากเป้าหมายนั้น

แทนที่จะใช้จ่ายเกินตัวเพื่อให้คนอิจฉา เร ามาทำชีวิตเร าให้เป็นแบบที่เร าฝันดีกว่า

5.ผล าญร ายได้ทั้งหมด

ทุกคนล้ านแต่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆในแต่ละเดือน อาจเป็นค่ าน้ำค่ าไฟ

และสิ่งอุปโภคบริโภค ส่วนสำหรับเงิ นที่เหลือจากการจ่ายค่ าต่างๆเหล่านั้น

ก็เป็นเรื่องของคุณเองที่จะเอาเ งินที่เหลือไปทำอะไร อาจจะใช้มันให้หมด

หรือ เร าจะเก็บออมและล ง ทุ น เพื่อสร้ างบรรทัดฐาน

ว่าวันไหนที่เร าไม่มีงาน หรือต้องใช้เ งิน ฉุ ก เ ฉิ น

เร าก็ยังมีเงิ นมาใช้เมื่อคนเร าใช้เงิ นทั้งหมดที่ได้รับมา

เขามั้งจะไม่มีงบประมาณว่าเท่าไหร่ ซึ่งมันเป็นข้อผิดพล าดที่คนเร าชอบทำ

อย่า งไรก็ดีมีข้อแนะนำว่าเร าควรจะเขียนงบประมาณค่า ใช้จ่ายในแต่ละเดือนไว้เผื่อ ฉุ ก เ ฉิ น และ

เงิ นออมเพื่อการเกษียณ เร าควรจะมีเงิ นเก็บ ฉุ ก เ ฉิ น พอที่จะอยู่ได้หกเดือน

(ให้คำนวณจากร ายจ่ายแต่ละเดือนคูณหก) และควรเก็บอย่ าวน้อย 10% จากร ายได้ เมื่อคุณได้สร้ างแผนการ

ในการใช้จ่ายและเก็บออมแล้ว จงทำตาม เพื่อทำให้แน่ใจว่าคุณจะไปถึงเป้าหมายของคุณได้

6.ใช้ชีวิตติด บั ต ร เ ค ร ดิ ต ตลอด

ยุคสมัยนี้มีแต่คนใช้ บั ต ร เ ค ร ดิ ต และติดหนี้บัตรกันหล ายคน

แต่อย่ าลืมว่าหากใช้บัตรคุณต้องจ่ายค่าดอกเบี้ย

เพร าะเ งิน อนาคตที่เร ารูดไปกับสินค้ าต่างๆ หากเร าใช้ชีวิตติดกับ

หนี้ บั ต ร เ ค ร ดิ ต ตลอดคงเป็นเรื่องไม่ดีแน่ให้ลองคำนวณว่าเร าใช้จ่ายไปแต่ละเดือน

กับ บั ต ร เ ค ร ดิ ต แล้วเร าต้องเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่ดู ก็จะพบว่าดอกมันแพง เพราะฉะนั้นเร าควรตั้ง

งบประมาณว่าเร าจะใช้ บั ต ร เ ค ร ดิ ต ในจำนวนเ งินเท่าไหร่

เพื่อจะไม่ให้มีค่ าดอกเบี้ยมาก และหากเป็นหนี้ บั ต ร เ ค ร ดิ ต ควรจะใช้หนี้ให้เร็วที่สุด

7.เพิกเฉยเกี่ยวกับเรื่องที่ควรใส่ใจ

หากเร าหลีกเลี่ยงไม่ยอมที่จะเช็ ค บั ต ร เ ค ร ดิ ต ของคุณ

หรือเช็ คยอดเ งินคงเหลือในบัญชี หรือการจดบันทึกร ายรับร ายจ่าย

คุณกำลังใช้ชีวิตบนการเงิน ที่เข้าขั้นโคม่าแล้ว

คุณอาจจะเคยคิดว่าหากเร าไม่รู้ว่ามัน แ ย่ ได้อย่ างไร แล้วปัญห าก็จะห ายไปเอง

แต่จริงๆแล้วไม่เป็นอย่ างงั้น หนทางที่จะทำให้สิ่งต่างๆดีขึ้นคือเร าจงหาว่าปัญห าคืออะไร และ

ทำแผนการเพื่อแก้ปัญ หานั้น

ได้เวล าแล้วที่เราจะต้องเริ่มปฏิบัติการเชิงรุกแทนที่จะรอตอบโต้อย่ างเดียว

จงขอความช่วยเหลือจากเพื่อน ครอบครัว ที่ปรึกษาบรรเทาหนี้สินหรือผู้วางแผนทางด้านการเ งินที่

คอยจักการประเมินสถานการณ์ทางการเ งินของคุณ และพัฒนาวางแผนเพื่อปรับปรุงมัน

เพื่อที่จะเริ่มต้น จงทำให้แน่ใจว่าคุณว่าตอนนี้ต้องจ่ายเครดิตเท่าไหร่เป็นหนี้เท่าไหร่ และ

มีภาระผูกพันร ายเดือนของคุณเท่าไหร่ นี่คือคำถามที่ดีกับตัวคุณเอง

เมื่อคุณต าสว่างแล้ว คุณก็จะสามารถกลับมาควบคุณมันได้อีกครั้ง ด้วยความรักและปร ารถนาดีจากใจ