เผยช่องทางสมั คร บัตรคนจนรอบ2

เช็ กชัดๆ เปิ ดร ายละเอี ยดการรับสิ ทธิ์สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

หรือ บัตรคนจน ตามปฏิทินของเดือนมิถุนายน 2565 มีส่วนลดหล ายร ายการ ได้รับสิ ทธิ์เงิ นหล ายเด้ง

วันที่ 15 มิถุนายน 2565

4. ได้เท่าไร เงิ นสงเคร าะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีร ายได้น้อยที่ได้รับสิท ธิ์

ในโครงการลงทะเบี ยนเพื่อสวัสดิการแห่งรั ฐ 50/100 บ าทต่อเดือน

(ผู้สูงอายุที่ได้รับสิ ทธิ์ตั้งแต่ ต.ค. 64 – ก.ค. 65 จะได้รับเ งินเข้าบัตรฯ

ในเดือน เม.ย. – ก.ย. 65) ใครได้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

สำหรับ ผู้สูงอายุ ที่มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี ได้รับเงิ นสงเคร าะห์ฯ 100 บ าทต่อเดือน

และผู้สูงอายุที่มีร ายได้มากกว่า 30,000-100,000 บ าทต่อปี ได้รับเงิ นสงเคร าะห์ฯ 50 บ าทต่อเดือน

.

ทางด้าน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง เผยเงื่อนไขหลักเกณฑ์บัตรส วัสดิการแห่งรั ฐที่จะเปิ ดลงทะเบีย นรอบให ม่

เดือน ก.ค. – ส.ค.นี้ ซึ่งแบบฟอร์มที่จะใช้ในการลงทะเ บียนบัตรคนจนรอบให ม่เสร็จแล้ว

เหลือเพียงการเชื่อมข้อมูลผ่ านระบบออนไลน์ กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้มีร ายได้น้อยจริงๆ

เพื่อลบคำ ครหาว่าช่วยคนจนไม่จริง หรือคนจนไม่จริงมาถือบัตรคนจนได้อย่ างไร

สำหรับช่องทางการลงทะเบีย น จะให้ลงทะเบี ยนผ่ านออนไลน์ เพื่อให้ข้อมูลเชื่ อมต่อฐานข้อมูลทั้งหมด

ของภาครั ฐ และจะส่งเจ้าหน้าที่ของธนาค ารของรั ฐ ช่วยกรอกข้อมูลให้กับผู้ที่ต้องการลงทะเบี ยน

โดยคุณสมบัติผู้ลงทะเ บียนรอบใ หม่ ดังนี้

อย่ างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงิ นได้ที่ Call Center

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ โทร 02-109-2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวล า 08.30-17.30 น.

หรือที่กรมบัญชีกล าง โทร 02-270-6400 ในวัน-เวล าร าชการ