เคล็ดลับ 5 วิธี ดูแลแอร์ให้เย็นฉ่ำอยู่ตลอดเวล า

เคล็ดลับ 5 วิธีดูแลแอร์ให้เย็นฉ่ำอยู่ตลอดเวล า

1. หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศหรือฟิลเตอร์อยู่เสมอ

อย่ างน้อยทุกอาทิตย์ ซึ่งทำได้โดยเปิ ดหน้ากากแอร์ขึ้นมา แล้วดึงแผ่นกรองอากาศออกมาล้ างทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่ า

2.การล้ างแอร์โดยช่างผู้ชำนาญ

ควรล้ างแอร์อย่ างน้อย 6 เดือน 1 ครั้ง หรือทุก ๆ 3 ถึง 6 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการใช้งาน

3.การตรวจเช็ คภาพแอร์

ซึ่งเป็นการตรวจเช็คระบบทั่วไป และจะทำพร้อมกับการล้ างแอร์โดยช่างผู้ชำนาญ เช่ น

การตรวจวัดความดันน้ำย าในระบบ, ตรวจระบบไฟฟ้า

รวมไปถึงยอดน้ำมันมอเตอร์พัดลม และ ตรวจสอบและซ่อมแซมฉนวนหุ้มท่อน้ำย าแอร์

4.ตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสม

โดยการตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศา จะทำให้ช่วยประหยัดไฟได้จริง และยืดอายุการใช้งานของแอร์ได้ย าวนานขึ้น

5.ลดความร้อนในห้องก่อนเปิ ดแอร์ และลดความร้อนที่จะเข้าห้อง

เช่ น การเปิ ดพัดลมระบ ายความร้อนออกไปก่อน, ทาสีผนังสะท้อนความร้อน หรือ ติดม่านสะท้อน UV