แนะนำต้นไม้ปลูกในห้องน้ำ ปลู กง่าย ดูแลไม่ย าก

ห้องน้ำถือเป็นห้องสำคัญอีกห้องหนึ่งของบ้ านที่ผู้อยู่อาศัยทุกคนต่างต้องใช้

การตกแต่งห้องน้ำให้น่าอยู่ น่าใช้ จึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจ

การปลู กต้นไม้ในห้องน้ำก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้ านแล้ว

ยังทำให้ห้องน้ำดูสดชื่นเพิ่มขึ้นด้วย ลองมาดู 7 ต้นไม้ในห้องน้ำที่ปลูกง่าย และดูแลไม่ย าก

ต้นไม้ในห้องน้ำมีประโยช น์อย่ างไร

ห้องน้ำเป็นห้องที่มักมีอากาศถ่ายเทได้น้อยกว่าห้องอื่นของบ้ านหรือคอนโด

การปลู กต้นไม้ในห้องน้ำเป็นอีกวิธีที่ช่วยลดการสะสมของเชื้ อร าและเชื้ อแบคทีเรี ย

ลดกลิ่น ฟอกอากาศให้บริสุ ทธิ์ ลดส ารเคมีในอากาศ และยังช่วยดูดซับความชื้นโดยธรรมชาติด้วย

แนะนำต้นไม้ในห้องน้ำ 7 ช นิด

1. ต้นไผ่กวนอิม

2. กล้วยไม้

3. พลูด่าง

4. เศร ษฐีเรือนใน

5. กวักมรกต

6. ลิ้นมังกร

7. เดหลี

จะเห็นได้ว่าต้นไม้ในห้องน้ำมีประโยช น์มากกว่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบ้ าน

เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ การช่วยลดกลิ่นอับภายในห้องน้ำ ซึ่งช่วยทำให้ห้องน้ำน่าอยู่ และน่าใช้มากขึ้น