รีบไปทำบุญด่วน ดว งชะต าในช่วงนี้ กรร มเก่ามาเอาคืน

หมอเค้ก Magic stone เผย ด วงวันนี้ 4 ร าศี รีบไปทำบุญด่ว นๆ!ในช่วงนี้ให้ระวังเจ้ากร รมนายเ วร

โดยได้โพสต์ผ่ านแฟนเพจ หมอเค้ก Magic stone

หมอเค้ก Magic stone กล่ าวถึง…

ด วงวันนี้ 4 ร าศี รีบไปทำบุญด่วนๆ!

ปล่อยปล าไหล 2 ตัวขึ้นไป

ปล่อยนก 6 ตัวขึ้นไป

ตื่นตักบ าตรบ่อยๆและต้องกรวดน้ำด้วย

ด วงชะต าในช่วงนี้เขาเรียกว่ากร รมเก่ามาเอาคืน

เข้ามาแบบไม่รู้ตัวโดยเฉพาะเจ้าก รรมนายเว ร

ที่เป็นวิญญาณสวนเจ้ากร รมนายเวรในรูปแบบคน

เป็นเจ้ากร รมนายเวรที่เร าสร้ างขึ้นมาใหม่ในชาตินี้

ซึ่งได้แก่ผู้ที่เกิ ดในร าศี…

มีน เมษ กันย์ พิจิก

พย าย ามสร้ างเว รสร้ างกร รมให้น้อยที่สุด

ทำความดีให้มากๆอย่ าทำบ าปเยอะ

ให้ระวังปั ญหาการเงิ นติดขัด

ถ้าเร าไปยืมใครให้รีบใช้เพร าะเจ้าหนี้

เค้าจะส าปแช่ งเร าทำอะไรเร าจะไม่มีวันเจริญ

ทำอะไรจะไม่ขึ้น เ งินมันร้อน

ถ้าเร าทำความดีอยู่แล้ว

สิ่งดีดีจะบังเกิ ดในชีวิต

เป็นมหาโช คมหาล าภมากมายไม่ขาดสาย

ทุกอย่ างอยู่ที่เร าทำทั้งนั้นครับ

มีเมตต ากับคนให้มากๆมีเมตต ากับสัตว์ให้มาก

กตัญญูให้ม ากอย่ าลืมบุญคุณคน

เว ลาที่เร าตกเวล า ที่เราเป็นทุกข์

จะมีมือที่มองไม่เห็นมาคอยช่วยเหลือเสมอ

ลองสังเกตดูดีดีสิครับ

เพร าะดว งของเร าสามารถสื่อกับพวกนี้ได้

ดว งมีเซนส์อยู่แล้ว แล้วยิ่ งทำกับผีไหว้เจ้าทาง

ยิ่ งจะรว ยครับลองดูนะครับ